Thông báo

Viettel - CA triển khai chương trình cấp bù thời hạn chứng thư số miễn phí tới khách hàng mà thời hạn chứng thư số còn thiếu so với hợp đồng

Quý khách vui lòng đăng nhập vào USB Token để phần mềm tự động thực hiện cập nhật chứng thư số về thời hạn đúng so với hợp đồng

Trong thời gian phần mềm thực hiện cập nhật chứng thư số, Quý khách vui lòng:

  • Không tắt máy tính
  • Giữ kết nối 1 USB Token với máy tính
  • Duy trì kết nối mạng

Lưu ý:

Sau khi thực hiện cấp bù thời hạn chứng thư số mới thành công vào usb token, Quý khách vui lòng thực hiện cập nhật chứng thư số mới vừa được cấp trên các hệ thống ký điện tử để không bị gián đoạn sau đó.

  • Dịch vụ hải quan điện tử: cập nhật lên hệ thống của Tổng cục hải quan trước khi thông quan ít nhất 1 ngày làm việc
  • Dịch vụ nộp tờ khai thuế điện tử: Cập nhật chữ ký mới trước khi nộp tờ khai, lập giấy nộp tiền ít nhất 4 giờ làm việc